bê tông sỏi nhẹ

Tài liệu chính hãng Bentley, do công ty MICAD dịch sang tiếng Việt – Dành tặng riêng Quý khách hàng mua bản quyền.

Cuốn BENTLEY ARCHITECTURE FUNDAMENTALS (METRIC) V8i nằm trong bộ sách hướng dẫn sử dụng chuẩn của Học Viện Bentley. Bộ sách này được coi là tài sản của hãng Bentley, được bán thông qua đại lý và dành riêng cho các khách hàng mua license. Sách không được bán tới các cơ sở đào tạo và các hiệu sách bình thường.

Sách dày 192 trang A4 và có một đĩa CD dữ liệu (bài tập) đi kèm. Công ty MICAD đã được hãng Bentley cho phép dịch sách ra tiếng Việt với mục đích phục vụ tốt nhất các khách hàng của mình.

Cuốn sách được thiết kế theo phương pháp hướng-quy-trình và hướng-tác-vụ. Sách nhấn mạnh các quy trình và các bước mà bạn cần thực hiện để hoàn tất một tác vụ cụ thể. Khi thực hiện, bạn sẽ học các lệnh, các mục lựa chọn cũng như các lệnh đơn cần thiết trong ngữ cảnh của công việc thiết kế cụ thể đó. Sách chứa nhiều hình ảnh minh hoạ, chỉ rõ từng lệnh và kết quả đồ họa.

Công ty MICAD chúng tôi tin chắc rằng, việc sở hữu bộ sách này sẽ giúp các thiết kế viên nhanh chóng nắm vững cách thiết kế dựa trên các đối tượng hình học thông minh, sử dụng Bentley Architecture hiệu quả và bước đầu nâng cấp tới công nghệ BIM.

Dưới đây là mục lục chi tiết các chương của cuốn sách BENTLEY ARCHITECTURE FUNDAMENTALS (METRIC) V8i:

Bentley Architecture Concepts _________________________ 1

Module Overview _____________________________________1

Module Prerequisites __________________________________1

Module Objectives_____________________________________1

Introductory Knowledge ________________________________2

Questions ________________________________________2

Answers__________________________________________3

Configuration Overview_________________________________4

System Files, Project Files and Dataset Locations_____________4

Seed Files_________________________________________6

Project Explorer and Link Sets ____________________________8

Project Explorer____________________________________8

Floor Manager_____________________________________11

Floor Selector _____________________________________12

Floor Selector _____________________________________12

Families and Parts _____________________________________14

The DataGroup System______________________________16

Heads Up Dimensions _______________________________18

Module Review _______________________________________20

Questions ________________________________________20

Answers__________________________________________21

 

Schematic Design  ___________________________________ 23

Module Overview _____________________________________23

Module Prerequisites __________________________________23

Module Objectives_____________________________________24

Introductory Knowledge:________________________________25

Questions ________________________________________25

Floor Selector_________________________________________27

Creating a Mass Model _________________________________28

Module Review _______________________________________45

Answers: _________________________________________46

 

Dynamic Views and Drawing Extraction  _________________ 47

Module Overview _____________________________________47

Module Prerequisites __________________________________47

Module Objectives_____________________________________47

Introductory Knowledge ________________________________48

Questions ________________________________________48

Answers__________________________________________49

Create Views _________________________________________50

Building View Manager _________________________________51

Dynamic View Controls _________________________________53

Dynamic Views and Sheet Creation ____________________57

Building View Manager _________________________________58

Create Drawing from Building named view ______________61

Module Review _______________________________________62

Questions ________________________________________62

Answers__________________________________________63

 

Developing the Schematic Design  ______________________ 65

Module Overview _____________________________________65

Module Prerequisites __________________________________65

Module Objectives_____________________________________65

Introductory Knowledge ________________________________66

Questions ________________________________________66

Answers__________________________________________67

Developing the Design__________________________________68

Walls ____________________________________________68

Wall Manipulation__________________________________73

Icon locks_________________________________________74

Wall cleanup ______________________________________75

Modify Wall_______________________________________76

Slabs ____________________________________________83

Columns__________________________________________87

Openings _________________________________________88

Doors ____________________________________________89

Parametric Information _____________________________90

Windows _________________________________________95

Curtain Walls ______________________________________97

Stairs ____________________________________________101

Optional Exercises: _________________________________109

Module Review _______________________________________115

Questions ________________________________________115

Answers__________________________________________116

 

Enhancing the Design  ________________________________ 117

Module Overview _____________________________________117

Module Prerequisites __________________________________117

Module Objectives_____________________________________117

Introductory Knowledge ________________________________118

Questions ________________________________________118

Answers__________________________________________119

Enhancing The Design __________________________________120

Families and Parts __________________________________120

Dataset Explorer ______________________________________122

Features of the Dataset Explorer ______________________123

Resolving conflicts in the Dataset______________________125

DataGroups __________________________________________133

Changing Wall Types ________________________________136

Placing a Compound Cell_____________________________144

Spaces ______________________________________________146

Update Spaces_____________________________________146

Create Space Dialog box _____________________________147

Ceilings __________________________________________151

Module Review _______________________________________156

Questions ________________________________________156

Answers__________________________________________157

 

Reports and Schedules  _______________________________ 159

Module Overview _____________________________________159

Module Prerequisites __________________________________159

Module Objectives_____________________________________159

Introductory Knowledge ________________________________160

Questions ________________________________________160

Answers__________________________________________161

DataGroup System_____________________________________162

DataGroup Definition Editor __________________________162

DataGroup Catalog Editor____________________________162

Customizing a Schedule Layout___________________________169

Module Review _______________________________________172

Questions ________________________________________172

Answers__________________________________________173

 

Drawing Composition  ________________________________ 175

Module Overview _____________________________________175

Module Prerequisites __________________________________175

Module Objectives_____________________________________175

Introductory Knowledge ________________________________176

Questions ________________________________________176

Answers__________________________________________177

Composing a Drawing __________________________________178

Model Extractions __________________________________178

Using Dynamic Views for Drawing Composition______________180

Compose the 3D Model _____________________________180

Additional Exercises ________________________________188

Module Review _______________________________________191

Questions ________________________________________191

Answers__________________________________________192

Module Summary __________________________________192

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan