bê tông sỏi nhẹ

Tài liệu chính hãng Bentley, do công ty MICAD dịch sang tiếng Việt – Dành tặng riêng Quý khách hàng mua bản quyền.

Cuốn Bentley Navigator V8i  (SELECTseries 3) User Essentials nằm trong bộ sách hướng dẫn sử dụng chuẩn của Học Viện Bentley. Bộ sách này được coi là tài sản của hãng Bentley, được bán thông qua đại lý và dành riêng cho các khách hàng mua license. Sách không được bán tới các cơ sở đào tạo và các hiệu sách bình thường.

Sách dày 184 trang A4, gồm 7 chương cùng 1 phụ lục và một đĩa CD dữ liệu (bài tập) đi kèm. Công ty MICAD đã được hãng Bentley cho phép dịch sách ra tiếng Việt với mục đích phục vụ tốt nhất các khách hàng của mình.

 Cuốn sách được thiết kế theo phương pháp hướng-quy-trình và hướng-tác-vụ. Sách nhấn mạnh các quy trình và các bước mà bạn cần thực hiện để hoàn tất một tác vụ cụ thể. Khi thực hiện, bạn sẽ học các lệnh, các mục lựa chọn cũng như các lệnh đơn cần thiết trong ngữ cảnh của công việc thiết kế cụ thể đó. Sách chứa nhiều hình ảnh minh hoạ, chỉ rõ từng lệnh và kết quả đồ họa.

Công ty MICAD chúng tôi tin chắc rằng, việc sở hữu cuốn sách này sẽ giúp các thiết kế viên nhanh chóng nắm vững cách sử dụng phần mềm Bentley Navigator V8i và có khả năng:

  •  phê duyệt, mô phỏng và kiểm tra mô hình thiết kế một cách hiệu quả
  •  tạo những hình ảnh và phim để trình bày thiết kế một cách ấn tượng
  • tạo lịch trình sâu sát cho giai đoạn thi công

Dưới đây là mục lục chi tiết các chương của cuốn sách Bentley Navigator V8i  (SELECTseries 3) User Essentials

 Chương 1:

Tổng quan về Bentley Navigator   ………………………………. 11

Nội dung chương học  ………………………………………………………….. 11

Điều kiện trước khi bắt đầu  ………………………………………………….. 11

Mục đích của chương học  ……………………………………………………. 11

Kiến thức khởi đầu   …………………………………………………………….. 11

Câu hỏi  ………………………………………………………. ………………..11

Trả lời   ………………………………………………………… ………………..12

Phần cứng và hệ điều hành  …………………………………………………. 12

Bentley Navigator làm gì? …………………………………………………… 12

Open (mở)  ………………………………………………….. ………………..12

Explore (điều hướng)   …………………………………… ………………..13

Manipulate (Xử lý)  ……………………………………….. ………………..13

Find (Tìm kiếm)  …………………………………………… ………………..13

Measure (đo đạc)  ………………………………………….. ………………..13

Simulate (mô phỏng)   ……………………………………. ………………..14

Group (tạo nhóm)  …………………………………………. ………………..14

Markup (phê duyệt đánh dấu)   ……………………….. ………………..14

Produce (đầu ra)   ………………………………………….. ………………..14

-model (mô hình thông tin) của Bentley   ………………………………. 15

Giàu thông tin   ……………………………………………… ………………..15

Đáng tin cậy  ……………………………………………….. ………………..15

Tối ưu hóa cho mục đích  ……………………………… ………………..15

Tạo i-models   ……………………………………………….. ………………..15

Quá trình Dynamic Review Workfow   ………………………………….. 16

Overlay Files (tập tin phủ)   ………………………………………………….. 17

Tổng quan về Giao diện  ………………………………………………………. 18

Hiển thị đồng thời nhiều khung nhìn   ……………… ………………..23

Tổng kết chương…………………………………………………………………. 24

Câu hỏi  ………………………………………………………. ………………..24

Trả lời   ………………………………………………………… ………………..25

Chương 2:

Điều hướng trong 3D   …………………………………………………….27

Nội dung chương học  ………………………………………………………….. 27

Điều kiện trước khi bắt đầu   …………………………………………………. 27

Mục đích của chương học   …………………………………………………… 27

Kiến thức khởi đầu   …………………………………………………………….. 27

Câu hỏi  …………………………………………………………………………28

Trả lời   ………………………………………………………… ………………..28

Các công cụ điều hướng cơ bản   …………………………………………… 28

Điều kiểm phím chuột  …………………………………………………………. 28

Hộp công cụ Main   ……………………………………………………………… 29

Chọn phần tử  ……………………………………………….. ………………..29

Pan View – dịch chuyển khung nhìn   ………………. ………………..30

Walk – đi bộ   ………………………………………………… ………………..30

Fly – Bay qua mô hình ………………………………….. ………………..31

Rotate View   ………………………………………………… ………………..31

Zoom – tăng/giảm tỷ lệ hiển thị   …………………….. ………………..33

Window Area – chỉ hiển thị một khu vực   ………. ………………..34

Fit View – hiển thị toàn bộ thiết kế  ……………….. ………………..34

View Previous, View Next – Khung nhìn trước và kế tiếp ……35

Thuộc tính khung nhìn  ………………………………….. ………………..35

Saved Views – khung nhìn được lưu   …………………………………….. 48

Những câu hỏi thường gặp:   …………………………………………………. 50

Tổng kết chương…………………………………………………………………. 51

Câu hỏi  ………………………………………………………. ………………..51

Trả lời   ………………………………………………………… ………………..51

Chương 3:

Truy vấn dữ liệu ………………………………………………….53

Nội dung chương học   …………………………………………………………. 53

Điều kiện trước khi bắt đầu  ………………………………………………….. 53

Mục đích của chương học   …………………………………………………… 53

Kiến thức khởi đầu   …………………………………………………………….. 53

Câu hỏi  ………………………………………………………. ………………..54

Trả lời   ……………………………………………………………………………54

Lệnh đơn tác vụ Examine  …………………………………………………… 54

Clip Volume – thể tích hiển thị   ……………………… ………………..56

Markups – đánh dấu   …………………………………………………………… 60

Các trường hợp sử dụng Markup   ……………………………………..60

Items   ………………………………………………………………………………… 65

Tổng kết chương…………………………………………………………………. 71

Câu hỏi  ………………………………………………………. ………………..71

Trả lời   ………………………………………………………… ………………..71

Chương 4:

Quản trị việc phát hiện xung đột   ………………………..73

Nội dung chương học  ………………………………………………………….. 73

Điều kiện trước khi bắt đầu   …………………………………………………. 73

Mục đích của chương học  ……………………………………………………. 73

Kiến thức khởi đầu   …………………………………………………………….. 74

Câu hỏi  ………………………………………………………. ………………..74

Trả lời   ………………………………………………………… ………………..74

Clash Detection là gì?   ………………………………………………………… 74

Cài đặt và cấp phép   ……………………………………………………………. 75

Quy trình làm việc và sử dụng Clash Detection  ……………………… 75

Tiến trình Clash Detection trong Bentley Navigator V8i khá đơn giản. 

…………………………………………………………………………………………..76

Định nghĩa tiêu chuẩn Clash Detection Criteria  ……………………… 76

Nhấn chuột phải  ……………………………………………………………..77

Đánh giá kết quả………………………………………………………………79

Đánh dấu xung đột   ………………………………………………………………81

Suppression Rules – Nguyên tắc lược bỏ   ………………………………..82

Bao giờ cần sử dụng Suppression Rules  ………………………………… 83

Thiết lập quy tắc lược bỏ ………………………………………………….84

Các phần tử tiếp xúc  …………………………………………………………84

Cú pháp thường gặp   …………………………………….. ………………..88

Ví dụ  …………………………………………………………… ………………..90

Tổng kết chương…………………………………………………………………. 90

Câu hỏi ………………………………………………………………………….90

Trả lời   …………………………………………………………………………..90

Chương 5:

Tạo phim hoạt hình (Animation) …………………………………..91

Tổng quan chương học  ………………………………………………………… 91

Điều kiện trước khi bắt đầu  ………………………………………………….. 91

Mục tiêu chương học  …………………………………………………………… 91

Căn bản về hình ảnh động Animation   …………………………………… 91

Giao diện   ………………………………………………………………………….. 93

Hộp thoại Animation Producer  ……………………………………………… 94

Khung nhìn dạng cây của Animation   ……………… ………………..95

Path Based Camera Animation – hoạt hình dựa trên đường dẫn cho máy

quay   …………………………………………………………………………………. 97

Những cân nhắc khi thực hiện  ……………………………………………. 103

Memory – bộ nhớ trong   ………………………………. ………………..103

Recording Animations – ghi lại phim hoạt hình  …………………….. 104

Những điều cần ghi nhớ   ………………………………. ………………..104

Tổng kết chương………………………………………………………………… 110

Câu hỏi  ……………………………………………………… ………………..110

Trả lời   ……………………………………………………….. ………………..110

Chương 6:

Schedule Simulation – mô phỏng lịch trình thi công  …. 111

Tổng quan chương học  ……………………………………………………….. .111

Điều kiện trước khi bắt đầu  …………………………………………………. .111

Mục đích của chương học  …………………………………………………… .111

Căn bản về tính năng Schedule Simulation   ………………………….. .112

Các định nghĩa quan trọng  ………………………………………………….. .113

Project – Dự án   ………………………………………………………………113

Schedule – Lịch trình   ………………………………………………………113

Task- Tác vụ   ………………………………………………………………….113

Script – kịch bản  ……………………………………………………………113

Process – Tiến trình  ………………………………………………………..113

Mô hình hóa nhằm mục đích mô phỏng   ………………………………. 114

Mô phỏng lịch trình và các phần tử đồ họa  …….. ………………..114

Nhập/ xuất với các trình ứng dụng lịch trình khác   ……………..115

Phương pháp   ………………………………………………. ………………..115

Hộp thoại Animation Producer  …………………………………………….. 116

Schedule Interface (Giao diện lịch trình)   ……….. ………………..117

Icons – biểu tượng  ………………………………………. ………………..117

Hộp thoại Animation Settings   ………………………. ………………..118

Tạo một Schedule Simulation  ……………………………………………… 120

Hệ thống phân cấp của tác vụ   ………………………. ………………..123

Tác vụ Filtering  …………………………………………… ………………..124

Nhập và xuất dữ liệu   …………………………………………………………. 124

Đính kèm một kịch bản   ……………………………………………………… 127

Ghi một mô phỏng  ……………………………………………………………. 127

Chương 7:

Phụ lục: Hiển thị với công nghệ Luxology   ………………. 129

Tổng quan chương học  ……………………………………………………….. 129

Điều kiện trước khi bắt đầu   ………………………………………………… 129

Mục đích của chương học  …………………………………………………… 129

Giới thiệu   …………………………………………………………………………. 130

Display Styles – phong cách hiển thị   …………………………………… 132

Tác vụ Visualization   ………………………………………………………….. 133

Camera Setup và Navigation  ……………………………………………….. 135

Setup Camera – thiết lập máy ảnh   ………………… ………………..135

Hộp thoại Luxology  ………………………………………………………….. 138

Luxology Environments – các môi trường của công nghệ Luxology

………………………………………………………………………………………….140

Nguồn sáng   ………………………………………………………………………. 140

Default Lighting – Chiếu sáng mặc định  …………. ………………..141

Global Lighting – chiếu sáng toàn cục   ………….. ………………..142

Source Lighting (nguồn sáng cục bộ)  …………………………………… 148

Công cụ Place Light  ……………………………………………………….148

Thiết lập cho công cụ Place Light …………………. ………………..151

Materials (Vật liệu)   …………………………………………………………… 158

Pattern maps (ánh xạ mẫu)  ……………………………. ………………..158

Bump maps (ánh xạ chạm khắc)  ……………………. ………………..159

Materials stored in DGN – Các vật liệu được lưu trong DGN       

……………………………………………………………………………………..159

Material tables – Các bảng Vật liệu………………… ………………..159

Additional Map Types – các dạng ánh xạ bổ sung   ……………..160

Cập nhật về Vật liệu trong phiên bản V8i ………. ………………..162

Apply Material – công cụ gán vật liệu  …………………………….163

Làm việc với Vật liệu   …………………………………………………….164

Các vật liệu đa lớp (Multi- Layer)   ………………… ………………..168

Projection Modes cho Pattern/Bump Maps …………………………… 171

Các chế độ Projection cho vật liệu  ……………….. ………………..172

Công cụ để kiểm soát Material Projections  …….. ………………..172

Phương pháp Ambient Occlusion …………………………………….174

Ray Tracing   ……………………………………………….. ………………..175

Output của Imagery  ……………………………………………………………. 175

Save Image  …………………………………………………. ………………..175

Lưu một ảnh được render   …………………………….. ………………..176

Xem một hình ảnh đã lưu ………………………………………………. 177

Bảng thuật ngữ hiển thị  ………………………………………………………. 177

 

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan