bê tông sỏi nhẹ

Tài liệu chính hãng Siemens PLM, do công ty MICAD dịch sang tiếng Việt – Dành tặng riêng Quý khách hàng mua bản quyền

Sách NX 9.0 Basic Design của hãng phần mềm Siemens là một nguồn tài nguyên chứa đựng rất nhiều kiến thức kỹ thuật chuyên sâu và kinh nghiệm thiết kế quý báu. Hãng Siemens coi các cuốn sách này là tài sản quý, chủ trương không đưa ra thị trường, chỉ tặng riêng cho các khách hàng mua license. Được sự cho phép của hãng Siemens, công ty MICAD đã tiến hành dịch một số cuốn trong bộ sách trên ra tiếng Việt và tặng riêng cho Quý khách hàng mua License. Sách dày 522 trang A4, gồm 10 chương cùng một đĩa CD dữ liệu (bài tập) đi kèm. 

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với Quý khách hàng mục lục sách NX 9.0 Basic Design được MICAD dịch trong năm 2014 như sau:

PHẦN LÝ THUYẾT

Quyền sở hữu và Nhãn hiệu hàng hoá……………………………………………………………………… 2

Nhãn hiệu hàng hóa………………………………………………………………………………………………… 2

Tổng quan khóa học……………………………………………………………………………………………….. 3

CHƯƠNG 1: Mở và làm việc với các chi tiết máy

Bước đầu tiên trong NX ……………………………………………………………………………………… 10

Giao diện thanh lệnh Ribbon……………………………………………………………………………… 11

Tổng quan về tập tin mới (New file)…………………………………………………………………….. 12

Tạo một tập tin mới sử dụng một mẫu………………………………………………………………………. 13

Layers…………………………………………………………………………………………………………………… 14

Các danh mục Layer trong chi tiết máy mẫu Model……………………………………………………. 16

Bài thực hành: Mở và làm việc với chi tiết máy- tạo mới……………………………………………. 17

Tổng quan về Assembly Navigator…………………………………………………………………………… 19

Cây cấu trúc Assembly Navigator……………………………………………………………………………. 21

Displayed part và work part (chi tiết được hiển thị – chi tiết làm việc)……………………………. 22

Các lệnh Make Displayed Part và Set Displayed Part………………………………………………… 24

Các lệnh Make Work Part và Set Work Part……………………………………………………………… 25

Bài thực hành: Mở và làm việc với chi tiết máy — Open, save, và close………………………. 29

CHƯƠNG 2: Làm quen với giao diện NX

Thanh Ribbon của NX…………………………………………………………………………………………….. 32

Command Finder……………………………………………………………………………………………………. 35

Tìm một lệnh………………………………………………………………………………………………………….. 37

Các hộp thoại…………………………………………………………………………………………………………. 38

Các bố cục Less và More……………………………………………………………………………………….. 41

Các tín hiệu trực quan trong hộp thoại………………………………………………………………………. 42

User Interface Preferences……………………………………………………………………………………… 44

Bài thực hành: Làm quen với giao diện NX – thanh công cụ và vai trò…………………………. 46

Bài thực hành: Làm quen với giao diện NX – các hình chiếu……………………………………….. 64

Tóm tắt: Làm quen vào giao diện NX………………………………………………………………………… 65

CHƯƠNG 3: Tạo chi tiết máy với đường phác hoạ

Các cách sử dụng đường phác hoạ…………………………………………………………………………. 71

Sketch Task Environment……………………………………………………………………………………….. 74

Sketch Task Environment – môi trường tác vụ phác hoạ……………………………………………. 75

Tạo một đường phác hoạ trên một mặt phẳng hoặc bề mặt phẳng………………………………. 77

Direct sketch và các tham số ưu tiên cho chỉnh sửa thành phần…………………………………. 82

Bài thực hành: Tạo đường phác hoạ………………………………………………………………………… 84

Bài thực hành: Vẽ phác hoạ…………………………………………………………………………………….. 97

Bài thực hành: Chamfer, Fillet, Quick Trim, Quick Extend, Make Corner…………………….. 104

Bài thực hành: Sketch Constraints……………………………………………………………………………. 117

Tóm tắt: Tạo chi tiết máy với đường phác hoạ………………………………………………………….. 126

CHƯƠNG 4: Tạo hình học mốc để hỗ trợ ý định thiết kế

Bài thực hành: Tạo hình học mốc để hỗ trợ ý định thiết kế………………………………………….. 136

Bài thực hành: Tạo hình học mốc để hỗ trợ ý định thiết kế (không bắt buộc)………………… 148

Tóm tắt: Tạo hình học mốc để hỗ trợ ý định thiết kế…………………………………………………… 148

CHƯƠNG 5: Quét hình học tạo thành phần

Các dạng thành phần quét………………………………………………………………………………………. 149

Thay đổi trạng thái nội-ngoại cho đường phác hoạ…………………………………………………….. 151

Các mục lựa chọn Curve Rule………………………………………………………………………………… 153

Extrude…………………………………………………………………………………………………………………. 154

Extrude – Inferred Boolean………………………………………………………………………………………. 158

Revolve – xoay………………………………………………………………………………………………………. 160

Sweep along Guide – quét dọc một đường hướng dẫn………………………………………………. 162

Bài thực hành: Quét hình học để tạo thành phần………………………………………………………… 163

Tóm tắt: Quét hình học tạo thành phần……………………………………………………………………… 165

CHƯƠNG 6: Tạo và chỉnh sửa lỗ

Hole – lỗ………………………………………………………………………………………………………………… 167

Position – Các mục lựa chọn về định vị  lỗ…………………………………………………………………. 169

Tạo một thành phần General Hole……………………………………………………………………………. 172

Bài thực hành: Tạo và chỉnh sửa lỗ………………………………………………………………………….. 174

Tóm tắt: Tạo và chỉnh sửa lỗ……………………………………………………………………………………. 175

CHƯƠNG 7: Pha trộn và vạt cạnh

Edge Blend – pha trộn cạnh…………………………………………………………………………………….. 177

Add New Set – bổ sung một tổ hợp mới……………………………………………………………………. 179

Bài thực hành: Blending edges…………………………………………………………………………………. 180

Bài thực hành: Tạo chamfer trên phần fitting cho một lỗ…………………………………………….. 183

Tóm tắt: Blend & chamfer – Pha trộn và vạt cạnh………………………………………………………. 184

CHƯƠNG 8: Nạp và làm việc với bộ phận lắp ráp

Assembly – bộ phận lắp ráp…………………………………………………………………………………….. 185

Component Part File – tập tin  chi tiết máy bộ phận……………………………………………………. 187

Nhóm Scope………………………………………………………………………………………………………….. 188

Bài thực hành: Nạp và làm việc với bộ phận lắp ráp…………………………………………………… 190

Bài thực hành: Làm việc thêm với Assembly Navigator……………………………………………… 194

Tóm tắt: nạp và làm việc với bộ phận lắp ráp…………………………………………………………….. 195

CHƯƠNG 9: Bổ sung và định vị chi tiết máy trong bộ phận lắp ráp

Các khái niệm chung về lắp ráp……………………………………………………………………………….. 197

Add Component……………………………………………………………………………………………………… 198

Bài thực hành: Tạo một bộ phận lắp ráp……………………………………………………………………. 202

Các mục lựa chọn cho Move Component…………………………………………………………………. 203

Assembly Constraints – ràng buộc lắp ráp…………………………………………………………………. 204

Tạo một ràng buộc Touch Align……………………………………………………………………………….. 208

Constraint Navigator……………………………………………………………………………………………….. 215

Các chế độ tạo nhóm trong Constraint Navigator……………………………………………………….. 217

Show Degrees of Freedom……………………………………………………………………………………… 220

Bài thực hành: Ràng buộc và di chuyển bộ phận……………………………………………………….. 221

Tóm tắt: Bổ sung và định vị chi tiết máy trong một bộ phận lắp ráp………………………………. 221

CHƯƠNG 10Tạo bản vẽ đơn giản

Trình ứng dụng Drafting………………………………………………………………………………………….. 223

Phương pháp tạo bản vẽ dựa trên mô hình trong NX…………………………………………………. 226

Khái niệm Master model………………………………………………………………………………………….. 228

Tạo một bản vẽ mới cho một master model………………………………………………………………. 229

Giao diện Drafting…………………………………………………………………………………………………… 231

Sheet…………………………………………………………………………………………………………………….. 233

Tạo một trang bản vẽ mới……………………………………………………………………………………….. 234

Xóa một trang bản vẽ……………………………………………………………………………………………… 235

Bài thực hành: Tạo bản vẽ đơn giản…………………………………………………………………………. 236

View Creation Wizard……………………………………………………………………………………………… 243

Projected views – hình chiếu được ánh xạ………………………………………………………………… 248

Các mục lựa chọn Projected View…………………………………………………………………………… 250

Xóa hình chiếu trên một bản vẽ………………………………………………………………………………… 251

Bài thực hành: Bổ sung hình chiếu vào bản vẽ…………………………………………………………… 252

Thiết lập và thay đổi phong cách cho chú giải và kích thước………………………………………. 255

Gắn thêm văn bản cho kích thước…………………………………………………………………………… 261

Bài thực hành: Tạo kích thước………………………………………………………………………………… 266

Bài thực hành: Tạo chú giải……………………………………………………………………………………… 268

Tóm tắt: Tạo bản vẽ đơn giản………………………………………………………………………………….. 269

 

PHẦN BÀI TẬP

CHƯƠNG 1: Mở và làm việc với các chi tiết máy

1.1 Bài thực hành: Tạo tập tin  chi tiết máy mới ………………………………………………………… 271

1.2 Bài thực hành: Mở, lưu, và đóng tập tin  chi tiết máy sẵn có …………………………………. 276

1.3 Bài thực hành: Chỉ định chi tiết máy làm việc và chi tiết máy  được hiển thị …………… 281

CHƯƠNG 2: Làm quen với giao diện NX

2.1 Bài thực hành: Tùy biến Ribbon………………………………………………………………………….. 289

2.2 Bài thực hành: Tùy biến giao diện NX và tạo một vai trò người dùng mới ………………. 295

2.3 Bài thực hành: Thay đổi hiển thị  hình chiếu ………………………………………………………… 302

CHƯƠNG 3: Tạo chi tiết máy với đường phác hoạ

3.1 Bài thực hành: Tạo một biên dạng trực tiếp  trong trình ứng dụng Modeling ……………. 307

3.2 Bài thực hành: Vẽ phác hoạ trong môi trường Task …………………………………………….. 310

3.3 Bài thực hành: Tạo một biên dạng ……………………………………………………………………… 316

3.4 Bài thực hành: Sử dụng Continuous Auto Dimensioning………………………………………… 318

3.5 Bài thực hành: Tạo chamfer và fillet……………………………………………………………………. 327

3.6 Bài thực hành: Cắt/xén và kéo dài, và tạo góc …………………………………………………….. 339

3.7 Bài thực hành: Bổ sung ràng buộc hình học ………………………………………………………… 344

3.8 Bài thực hành: Giải quyết một đường phác hoạ ngoại bị ràng buộc dư thừa (over-constrained)          348

3.9 Bài thực hành: Ràng buộc đầy đủ một biên dạng …………………………………………………. 351

3.10 Bài thực hành: Chỉnh sửa  và ràng buộc một đường phác hoạ hình chữ U……………. 359

CHƯƠNG 4: Tạo hình học mốc để hỗ trợ ý định thiết kế

4.1 Bài thực hành: Tạo mặt phẳng mốc hỗ trợ ý định thiết kế  ……………………………………. 369

4.2 Bài thực hành: Tạo một mốc trên các mặt hình trụ ………………………………………………. 379

CHƯƠNG 5: Quét hình học tạo thành phần

5.1 Bài thực hành: Đùn xuất đối xứng một đường phác họa  ……………………………………… 383

5.2 Bài thực hành: Đùn xuất một mặt cắt phác hoạ …………………………………………………… 386

5.3 Bài thực hành: Xoay một đường phác họa…………………………………………………………… 398

5.4 Bài thực hành: Quét dọc một đường hướng dẫn mở……………………………………………. 401

5.5 Bài thực hành: Quét dọc một đường hướng dẫn đóng …………………………………………. 404

CHƯƠNG 6: Tạo và chỉnh sửa lỗ

6.1 Bài thực hành: Tạo lỗ trong vỏ máy ……………………………………………………………………. 407

6.2 Bài thực hành: Chỉnh sửa  lỗ của một vỏ máy …………………………………………………….. 421

CHƯƠNG 7: Pha trộn và vạt cạnh

7.1 Bài thực hành: Pha trộn các cạnh của vỏ máy khoan…………………………………………… 429

7.2 Bài thực hành: Tạo chamfer cho lỗ …………………………………………………………………….. 436

CHƯƠNG 8: Nạp và làm việc với bộ phận lắp ráp

8.1 Bài thực hành: Assembly Load Options – các mục lựa chọn nạp bộ phận lắp ráp ……. 445

8.2 Bài thực hành: Assembly Navigator…………………………………………………………………….. 451

8.3 Bài thực hành: Làm việc thêm với Assembly Navigator………………………………………… 456

CHƯƠNG 9: Bổ sung và định vị chi tiết máy trong bộ phận lắp ráp

9.1 Bài thực hành: Tạo một bộ phận lắp ráp………………………………………………………………. 461

9.2 Bài thực hành: Ràng buộc và di chuyển bộ phận………………………………………………….. 469

CHƯƠNG 10: Tạo bản vẽ đơn giản

10.1 Bài thực hành: Tạo một bản vẽ phụ thuộc (non-master) mới ………………………………. 491

10.2 Bài thực hành: Mở và chỉnh sửa  bản vẽ……………………………………………………………. 494

10.3 Bài thực hành: Tạo hình chiếu với View Creation Wizard…………………………………….. 498

10.4 Bài thực hành: Bổ sung hình chiếu vào một bản vẽ…………………………………………….. 503

10.5 Bài thực hành: Tạo kích thước  ……………………………………………………………………….. 508

10.6 Bài thực hành: Tạo chú giải và nhãn………………………………………………………………….. 518

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan