bê tông sỏi nhẹ

Tài liệu chính hãng Siemens PLM, do công ty MICAD dịch sang tiếng Việt – Dành tặng riêng Quý khách hàng mua bản quyền

Sách NX 9.0 Syncronous Modeling Fundamentals của hãng phần mềm Siemens PLM    dành cho những người đã quen thuộc với NX, nhưng muốn tìm hiểu cách sử dụng các công cụ thiết kế Synchronous Modeling (của công nghệ đồng bộ). Công nghệ đồng bộ kết hợp phương pháp thiết kế tham số hóa và phương pháp thiết kế phi lịch sử, bất kể nguồn gốc hoặc liên kết.    Khóa học này các bài thực hành và dự án thực tế, tập trung vào các kỹ thuật thiết kế phi lịch sử và tham số hóa, nhằm tăng tốc thiết kế khi tạo chi tiết mới và chỉnh sửa chi tiết sẵn cóKhóa học này các bài thực hành và dự án thực tế, tập trung vào các kỹ thuật thiết kế phi lịch sử và tham số hóa, nhằm tăng tốc thiết kế khi tạo chi tiết mới và chỉnh sửa chi tiết sẵn có  

Sách dày 279 trang A4, gồm 11 chương cùng một đĩa CD dữ liệu (bài tập) đi kèm. 

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu với Quý khách hàng mục lục sách   NX 9.0 Syncronous Modeling Fundamentals được MICAD dịch trong năm 2014 như sau:

I/ PHẦN LÝ THUYẾT

Tổng quan về khóa học…………………………………………………………………………………………… 7

Chương 1: Synchronous Modeling – thiết kế theo phương pháp đồng bộ……………. 10

Khái niệm cơ bản của Synchronous Modeling

Modeling modes – các chế độ thiết kế

Chuyển giữa các chế độ thiết kế

Làm việc trong chế độ thiết kế History-free

Các lệnh Synchronous Modeling (thiết kế đồng bộ)

Tóm tắt chương: Synchronous Modeling – thiết kế theo phương pháp đồng bộ

Chương 2: Chỉnh sửa mặt……………………………………………………………………………………. 22

Move Face – dịch chuyển mặt

Các mục lựa chọn của lệnh Move Face

Face Finder – tìm mặt

Hộp thoại Move Face

Bài thực hành: Modify Face – chỉnh sửa mặt

Pull Face – kéo mặt

Hộp thoại Pull Face

Bài thực hành: Modify Face – chỉnh sửa mặt

Offset Region

Hộp thoại Offset Region

Move Edge – dịch chuyển cạnh

Offset Edge

Bài thực hành: Modify Face – chỉnh sửa mặt

Replace Face – thay thế mặt

Hộp thoại Replace Face

Bài thực hành: Modify Face – chỉnh sửa mặt

Tóm tắt chương: Modify Face – chỉnh sửa mặt

Chương 3: Detail Feature……………………………………………………………………………………… 44

Resize Blend

Replace Blend

Hộp thoại Replace Blend

Label Notch Blend

Reorder Blends

Resize Chamfer

Label Chamfer

Bài thực hành: Blends & Chamfers

Tóm tắt chương: Detail Feature

Chương 4: Xóa mặt………………………………………………………………………………………………. 56

Delete Face

Cách sử dụng lệnh Delete Face

Hộp thoại Delete Face

Delete Face

Bài thực hành: Delete Face

Tóm tắt chương: Delete Face

Chương 5: Các lệnh Reuse (tái sử dụng)……………………………………………………………… 68

Tái sử dụng mặt

Pattern Face

Pattern Face

Bài thực hành: Tái sử dụng mặt

Tóm tắt chương: lệnh Reuse (tái sử dụng)

Chương 6: Quan hệ trong thiết kế đồng bộ………………………………………………………….. 78

Dịch chuyển mặt sử dụng quan hệ

Hộp thoại Make Parallel

Bài thực hành: các lệnh Relate

Tóm tắt chương: Quan hệ thiết kế đồng bộ

Chương 7: Các lệnh về kích thước (Dimension)…………………………………………………… 86

Các lệnh Dimension

Linear Dimension

Hộp Linear Dimension

Angular Dimension

Hộp Angular Dimension

Radial Dimension

Hộp Radial Dimension

Bài thực hành: Dimensions

Tóm tắt chương

Chương 8: Adaptive Shell (vỏ thích ứng)……………………………………………………………… 100

Chỉnh sửa bề dày vỏ sử dụng lệnh adaptive shells

Hộp thoại Shell Body

Bài thực hành: Adaptive Shell

Tóm tắt chương: Adaptive Shell (vỏ thích ứng)

Chương 9: Chỉnh sửa mặt cắt – lệnh Edit Cross Section và lệnh Edit Section………. 106

Edit Cross Section trong chế độ History Mode

Hộp thoại Edit Cross Section

Edit Section trong chế độ History-Free Mode

Chỉnh sửa một mặt cắt ngang trong môi trường tác vụ Sketch

Bài thực hành: Edit Cross Section

Tóm tắt chương: các lệnh về mặt cắt

Chương 10: Optimize Face – tối ưu hóa mặt………………………………………………………… 114

Optimize Face

Hộp thoại Optimize Face

Bài thực hành: Optimize faces

Tóm tắt chương: Optimize FacR

Chương 11: Dự án: Tạo và chỉnh sửa chi tiết máy sử dụng Synchronous Modeling……….. .120

Phụ lục A: bảng thuật ngữ……………………………………………………………………………………. 121

 

II/ PHẦN BÀI TẬP…………………………………………………………………………………………………….. 122

Bài thực hành: Move faces……………………………………………………………………………………… 122

Bài thực hành: Control changes to intersecting faces –

kiểm soát thay đổi đối với mặt giao thoa……………………………………………………………………. 128

Bài thực hành: Move faces using three points – dịch chuyển mặt sử dụng 3 điểm…………. 131

Bài thực hành: Move Face Cut and Heal options –

các mục lựa chọn Cut và Heal của lệnh Move Face…………………………………………………… 138

Bài thực hành: Difference between pull and move face –

phân biệt giữa hai lệnh pull face và move face…………………………………………………………… 141

Bài thực hành: Offset Region – dịch song song khu vực…………………………………………….. 148

Bài thực hành: Face and synchronous modeling operations

– các tác vụ thiết kế mặt và đồng bộ………………………………………………………………………… 151

Bài thực hành: Replace and resize blend faces – thay thế và chỉnh cỡ các mặt blend……158

Bài thực hành: Label Notch Blend…………………………………………………………………………….. 161

Bài thực hành: Reorder Blends – sắp xếp lại các blend………………………………………………. 166

Bài thực hành: Label and move chamfers – dãn nhãn và dịch chuyển thành phần vát……. 169

Bài thực hành: Xóa mặt của một khối……………………………………………………………………….. 176

Bài thực hành: Delete faces – xóa mặt……………………………………………………………………… 189

Bài thực hành: Delete Face options – các lựa chọn của lệnh xóa mặt …………………………. 194

Bài thực hành: Copy and paste faces – sao chép và dán mặt……………………………………… 201

Bài thực hành: Create a pattern using faces – tạo mẫu sắp xếp sử dụng mặt……………….. 206

Bài thực hành: Make faces parallel and tangent – làm mặt nằm song song và tiếp tuyến.. .210

Bài thực hành: Move faces using dimensions – Di chuyển mặt sử dụng kích thước………. 215

Bài thực hành: Create and edit an adaptive shell – Tạo và chỉnh sửa một vỏ thích ứng….. 224

Bài thực hành: Edit Cross Section – Hiệu chỉnh mặt cắt……………………………………………… 232

Bài thực hành: Optimize faces – tối ưu hóa các mặt ………………………………………………….. 243

Giới thiệu các dự án……………………………………………………………………………………………….. 246

Bài thực hành: Create a part using Synchronous Modeling commands-

Tạo một chi tiết máy sử dụng các lệnh thiết kế đồng bộ……………………………………………… 247

Bài thực hành: Edit a part using Synchronous Modeling commands –

chỉnh sửa chi tiết máy sử dụng lệnh thiết kế đồng bộ…………………………………………………. 264

 

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan