bê tông sỏi nhẹ

Tài liệu chính hãng SolidCAM, do công ty MICAD dịch sang tiếng Việt – Dành tặng riêng Quý khách hàng mua bản quyền.

Bộ sách hướng dẫn sử dụng của hãng phần mềm SolidCAM  là  một nguồn tài nguyên chứa đựng từ các khái niệm cản bản cho tới kiến thức kỹ thuật chuyên sâu và kinh nghiệm thiết kế quý báu. Hãng SolidCAM coi các cuốn sách này là tài sản quý, chủ trương không đưa ra thị trường, dành riêng cho người sử dụng có bản quyền. Được sự cho phép của hãng SolidCAM, công ty Micad đã tiến hành dịch một số cuốn trong bộ sách trên ra tiếng Việt dành tặng riêng cho các quý khách hàng của mình. Sách không được bán ra các cơ sở đào tạo và các hiệu sách bình thường.

Sách dày 439 trang A4, gồm 9 chương cùng một đĩa CD dữ liệu (bài tập) đi kèm. Công ty MICAD đã được hãng SolidCAM cho phép dịch sách ra tiếng Việt với mục đích phục vụ tốt nhất các khách hàng của mình.

Cuốn sách được thiết kế theo phương pháp hướng-quy-trình và hướng-tác-vụ. Sách nhấn mạnh các quy trình và các bước mà bạn cần thực hiện để hoàn tất một tác vụ cụ thể. Khi thực hiện, bạn sẽ học các lệnh, các mục lựa chọn cũng như  các lệnh đơn cần thiết trong ngữ cảnh của công việc thiết kế cụ thể đó. Sách chứa nhiều hình ảnh minh hoạ, chỉ rõ từng lệnh và kết quả đồ họa.
Công ty MICAD chúng tôi tin chắc rằng, việc sở hữu bộ sách này sẽ giúp các thiết kế viên có được một nền kiến thức SolidCAM vững chắc cũng như một phương pháp sử dụng SolidCAM hiệu quả và thành công.

Dưới đây là mục lục chi tiết của cuốn sách hướng dẫn sử dụng  SOLIDCAM 2011 TURNING USER GUIDE:

1. SolidCAM Basics

1.1 Installing the SolidCAM Software………………………………………………………………………. 20

1.1.1 System requirements  ……………………………………………………………… 20

1.1.2 Supported CAD systems ………………………………………………………………….. 20

1.1.3 SolidCAM Single License installation  …………………………………………………. 21

1.1.4 SolidCAM Network License Installation…………………………………………. 24

1.2 Basic Concepts  ………………………………………………………………………… 26

1.3 Starting SolidCAM……………………………………………………………………… 26

1.4 SolidCAM Interface……………………………………………………………………. 27

1.4.1 SolidCAM Manager  …………………………………………………………………… 27

1.4.2 Coordinate System  ……………………………………………………………… 32

1.5 Getting Help  ……………………………………………………………… 33

2. CAM-Part

2.1 Starting a new Turning CAM-Part  ………………………………………. 36

2.1.1 New Turning Part dialog box  …………………………………………………… 37

2.1.2 The structure of  the CAM-Part…………………………………………………… 38

2.1.3 Turning Part Data dialog box  …………………………………………………… 38

2.2 CNC-Machine  …………………………………………………………………………… 39

2.3 Coordinate System  ……………………………………………………………………………. 40

2.3.1 Select Face  ……………………………………………………………………….. 41

2.3.2 Defne  ……………………………………………………………………………. 42

2.3.3 Select Coordinate System  ………………………………………………… 43

2.3.4 Flipping Coordinate Systems …………………………………………………….. 43

2.3.5 Part’s Origin Position – Relative to Machine CoordSys  …………………………… 43

2.4 Stock defnition  …………………………………………………………………….. 44

2.4.1 Name  ……………………………………………………………………………….. 44

2.4.2 Defned by  ………………………………………………………………………….. 44

2.4.3 Confgurations  ………………………………………………………………….. 49

2.4.4 Type  ……………………………………………………………………………… 49

2.4.5 CAD selection  ……………………………………………………………… 49

2.4.6 Facet tolerance  ……………………………………………………………… 49

2.4.7 Stock boundary sketch  …………………………………………… 50

2.5 Target model………………………………………………………………………………………….. 51

2.5.1 Facet tolerance  ……………………………………………………………………….. 51

2.5.2 Target options  …………………………………………………………………………….. 51

2.5.3 Target model defnition  …………………………………………………………………… 52

2.6 Stock and Target synchronization  …………………………………………………….. 54

2.7 Tool Options  …………………………………………………………………………………. 55

2.8 Machine options…………………………………………………………………………………… 56

2.9 Part Settings  ………………………………………………………………………………. 57

2.9.1 Synchronization  ……………………………………………………………………….. 59

2.9.2 Interoperational tool movements  ………………………………………………… 61

2.9.3 Updated Stock calculation  …………………………………………………………… 63

2.9.4 Machining Process  …………………………………………………………………….. 65

2.9.5 Tool path simulation  ……………………………………………………………………………… 66

2.9.6 GCode generation  ……………………………………………………………. 67

2.9.7 Template defaults  ………………………………………………………. 71

2.9.8 Tool coolant  ………………………………………………… 73

2.9.9 Tool change position  ……………………………………….. 74

2.10 Compressed CAM-Part  …………………………….. 75

2.10.1 Compressed CAM-Part fle format  ………………………………………………….. 75

2.10.2 Creating a new compressed CAM-Part  …………………………………………………… 75

2.10.3 Converting CAM-Parts to Compressed mode  ……………………………………………. 76

2.10.4 Opening/Closing Compressed CAM-Parts  ………………………………………… 76

2.11 Managing CAM-Parts  ………………………………………………………………………. 78

2.11.1 SolidCAM menu  ……………………………………………………………………… 78

2.11.2 CAM-Part menu  …………………………………………………………………………. 82

2.12 CAM-Part Documentation  ………………………………………………………………. 86

2.12.1 Documentation Editor  …………………………………………………………………………… 86

2.13 Tool sheet documentation  ………………………………………………………. 89

2.13.1 Generating the tool sheet  …………………………………………………………………. 90

2.13.2 Capturing the CAM-Part image  ……………………………………………………….. 90

2.13.3 Defnition of  tool sheet parameters ………………………………………………………….. 90

2.13.4 The output fle  …………………………………………………………….. 93

2.13.5 Show Last Tool Sheet  ……………………………………………….. 95

2.13.6 Tool sheet template defnition in the XLS format……………………………………….. 96

2.14 Send to……………………………………………………………………………..111

2.15 Cleanup CAM-Part  ……………………………………………………………………112

2.16 SolidCAM controls in SolidWorks environment  …………………………….. 113

2.16.1 SolidCAM tab in SolidWorks CommandManager  ……………………………….. 113

2.16.2 SolidCAM toolbars in SolidWorks environment  ………………………………. 118

3. Geometry

3.1 Preparing Geometries  ……………………………………………………………………………122

3.1.1 Envelope and Section  ………………………………………………………………….122

3.1.2 Creating Section  …………………………………………………………………………….123

3.1.3 Creating Intersection curve  ………………………………………………………………123

3.2 Defning Geometries  ………………………………………………………………………………….124

3.3 Geometry Edit dialog box  ……………………………………………………………………….125

3.3.1 Geometry name  …………………………………………………………………………125

3.3.2 Confgurations  ………………………………………………………………………………..125

3.3.3 Adding a chain  ………………………………………………………………………………125

3.3.4 Chain list  ……………………………………………………………………………………………….125

3.3.5 Chain direction  ………………………………………………………………………….126

3.3.6 Single entities  ………………………………………………………………………………127

3.3.7 Auto Select  …………………………………………………………………………………129

3.3.8 Spline approximation  …………………………………………………………130

3.4 Geometry Selection on Model dialog box  ……………………………………131

3.4.1 Geometry name  …………………………………………………………………….131

3.4.2 Automatic selection  ………………………………………………………………131

3.4.3 Manual selection  ………………………………………………………………………132

3.4.4 Chain List  …………………………………………………………………………133

3.4.5 Associativity and geometry synchronization ………………………………….. 133

3.5 Modify Geometry dialog box…………………………………………………………134

3.5.1 Chains  ………………………………………………………………………….134

3.5.2 Extension/Trimming……………………………………………………………………….135

3.6 Managing Geometries  ………………………………………………………………………….138

3.6.1 Show  ……………………………………………………………………………………138

3.6.2 Edit  ……………………………………………………………………………………………138

3.6.3 Synchronize/Check synchronization  …………………………………………………….139

3.6.4 Delete/Delete All  …………………………………………………………………..142

3.6.5 Generate Sketch  ……………………………………………………………………142

4. Tools and Tool Libraries

4.1 Tool Libraries  ………………………………………………………………………………144

4.2 Working with Part Tool Table……………………………………………………….145

4.3 Working with Current Tool Library  ……………………………………………………..146

4.3.1 Set Import Tool Library  ……………………………………………………………146

4.3.2 Close Tool Library  …………………………………………………………………146

4.3.3 Show Tool Library  ……………………………………………………………..146

4.3.4 Recent Tool libraries  ………………………………………………………………146

4.4 Managing Tool Libraries  ………………………………………………………………………147

4.4.1 Edit Tool Library………………………………………………………….147

4.4.2 Create Tool Library  ……………………………………………………..147

4.4.3 Copy Tool Library  ……………………………………………………………….148

4.4.4 Delete Tool Library……………………………………………………149

4.5 Tool Table dialog box………………………………………………………………….150

4.6 Topology  ……………………………………………………………………………………155

4.6.1 External Rough tool  ………………………………………………………..156

4.6.2 External Thread tool  ………………………………………………………………157

4.6.3 External Groove tool  ……………………………………………………………..158

4.6.4 External Contour tool  …………………………………………………………159

4.6.5 Internal Face Back tool  …………………………………………………………160

4.6.6 Internal Thread tool  ………………………………………………….161

4.6.7 Internal Groove tool……………………………………………………………..162

4.6.8 Internal Contour tool  ………………………………………………………………163

4.6.9 Internal Rough tool……………………………………………………………….164

4.6.10 Center drill tool  …………………………………………………………………………165

4.6.11 Spot drill tool  ………………………………………………………………………167

4.6.12 Drill tool  ………………………………………………………………………………….168

4.6.13 Tap tool  …………………………………………………………………………169

4.6.14 Reamer tool  ………………………………………………………………………170

4.6.15 Bore  ………………………………………………………………………….171

4.7 Mounting  …………………………………………………………………………….172

4.7.1 Tool mounting on Rotary/Linear turrets  ………………………………. 172

4.7.2 Tool mounting on Spindle turrets  ………………………………………..172

4.7.3 Tool tip position  …………………………………………………………………..173

4.8 Tool data………………………………………………………………………………………….174

4.8.1 Spin  …………………………………………………………………………………………174

4.8.2 Feed  ……………………………………………………………………………………175

4.8.3 Offsets  ………………………………………………………………………………………175

4.8.4 Safety parameters  …………………………………………………………………….175

4.9 Coolant  ………………………………………………………………………………………..176

4.10 Holder…………………………………………………………………………………………….177

4.10.1 Holder name  ……………………………………………………………………………177

4.10.2 Global Holders  …………………………………………………………………………..177

4.10.3 Local Holders  ……………………………………………………………………..177

4.10.4 Holder position  ……………………………………………………………………..177

4.10.5 Description  ………………………………………………………………………………..177

4.10.6 Managing Tool holders………………………………………………………….178

4.11 Message  ………………………………………………………………………………180

4.12 Managing tools  …………………………………………………………………………………181

4.12.1 Permanent Tool  …………………………………………………………………….181

4.12.2 Add Tool  ……………………………………………………………………………..181

4.12.3 Change Tool type  …………………………………………………………………………..181

4.12.4 Copy Tool  ………………………………………………………………………………………….181

4.12.5 Delete Tool…………………………………………………………………………..181

4.12.6 Tools Renumbering…………………………………………………………………………..182

4.12.7 Assign tool to turret  …………………………………………………….182

4.12.8 Import tools  …………………………………………………………………………..183

4.12.9 Update to Machine Tool Table  ……………………………………………………..183

4.12.10 Export tools  …………………………………………………………………….184

5. Fixtures

5.1 Fixture defnition  ………………………………………………………………………….186

5.1.1 Name  …………………………………………………………………………..186

5.1.2 Defned by  ………………………………………………………………………187

5.1.3 3D Options  ……………………………………………………………………………193

5.1.4 Rotation  ………………………………………………………………………….193

5.2 Fixture library  ………………………………………………………………………………….194

6. Operations

6.1 Adding an operation  …………………………………………………………………………196

6.2 SolidCAM Operation interface  …………………………………………………………197

6.2.1 Operation name…………………………………………………………………199

6.2.2 Template  ………………………………………………………………………..199

6.2.3 Info  ………………………………………………………………………………..212

6.2.4 Operation buttons  ………………………………………………………………212

6.2.5 Calculator…………………………………………………………………………………..213

6.2.6 Geometry page  ………………………………………………………………………215

6.2.7 Tool page  ………………………………………………………………………………217

6.2.8 Levels page  ……………………………………………………………………….223

6.2.9 Technology page  ……………………………………………………………224

6.2.10 Link page  ………………………………………………………………………..224

6.2.11 Miscellaneous parameters page  ……………………………………………………..228

6.3 Turning Operation…………………………………………………………….229

6.3.1 General machining parameters  ………………………………………..229

6.3.2 Rough machining parameters  ……………………………………………….237

6.3.3 Copy machining parameters  ………………………………………………………….241

6.3.4 iMachining parameters  ………………………………………………………………243

6.3.5 Semi-fnish/Finish parameters  ……………………………………………….245

6.3.6 Strategies  …………………………………………………………………………………..249

6.3.7 Break edges  ……………………………………………………………………………..255

6.4 Face Turning Operation  ………………………………………………………………….259

6.4.1 Working area  …………………………………………………………………….259

6.4.2 Mode  ……………………………………………………………………………….260

6.4.3 Direction……………………………………………………………………….260

6.4.4 Rough  ………………………………………………………………..261

6.4.5 Finish……………………………………………………………………………..262

6.4.6 Offset  ………………………………………………………………………………………………262

6.4.7 Retreat distance………………………………………………………………………………….262

6.4.8 Use cycle  …………………………………………………………………………………………………………………..262

6.4.9 Compensation  ………………………………………………………………………..262

6.5 Grooving Operation…………………………………………………………..263

6.5.1 General grooving parameters  ……………………………………………………….263

6.5.2 Rough grooving parameters  ……………………………………………………..268

6.5.3 Semi-fnish/Finish parameters  ………………………………………………………274

6.5.4 Groove parameters  ………………………………………………………………..279

6.5.5 Break edges  ……………………………………………………………………..281

6.6 Angled Grooving Operation  …………………………………………………………….282

6.7 Cutoff  Operation  …………………………………………………………………………………283

6.7.1 Tool side  ……………………………………………………………………………………….283

6.7.2 Step down  …………………………………………………………………………….284

6.7.3 Release distance  ………………………………………………………………………284

6.7.4 Process type and Mode  ……………………………………………………….284

6.8 Drilling Operation  ……………………………………………………………………287

6.8.1 Positions  ………………………………………………………………………………….287

6.8.2 Center shift  …………………………………………………………………………288

6.8.3 Depth type  ……………………………………………………………………….289

6.8.4 Use cycle  ……………………………………………………………………………..289

6.8.5 Drill cycle………………………………………………………………………………289

6.9 Threading Operation………………………………………………………………………293

6.9.1 General machining parameters  ……………………………………………293

6.9.2 Threading data  ………………………………………………………………………….296

6.9.3 Threading cycles  …………………………………………………………………………299

6.10 Simultaneous Turning Operation  …………………………………………………300

6.10.1 Levels page  ………………………………………………………………………….300

6.10.2 Technology page  ………………………………………………………………..304

6.10.3 Link page  ………………………………………………………………………306

6.10.4 Default Lead In/Out  ………………………………………………………………..310

6.10.5 Tool axis control page  ……………………………………………………………..313

6.10.6 Gouge check page  …………………………………………………………..315

6.10.7 Motion limits control page  ……………………………………………….321

6.11 Working with operations  …………………………………………………………..323

6.11.1 Add Operation  ………………………………………………………323

6.11.2 Add Operation from Template  …………………………………….323

6.11.3 Add Operations from Process Template  …………………………………………. 324

6.11.4 Create Template  ……………………………………………………………..324

6.11.5 Add Machining Process  …………………………………………………….324

6.11.6 Turret synchronization  …………………………………………………………….324

6.11.7 Edit  ………………………………………………………………………………327

6.11.8 Calculate/Calculate All  …………………………………………………….327

6.11.9 GCode/GCode All  ……………………………………………………328

6.11.10 Show/Hide tool path  ……………………………………………..328

6.11.11 Calculate & GCode All  …………………………………………………328

6.11.12 Simulate  ………………………………………………………………………..328

6.11.13 Simulate External  …………………………………………………….328

6.11.14 CAM Tree view  ……………………………………………………………….328

6.11.15 File  …………………………………………………………………………..328

6.11.16 Operation Group  …………………………………….329

6.11.17 Cut/Copy/Paste…………………………………………………….329

6.11.18 Delete/Delete all  ………………………………………………….330

6.11.19 Rename  ……………………………………………………………………..330

6.11.20 Change submachine to  ……………………………………………………..330

6.11.21 Change tool  ……………………………………………………………………330

6.11.22 Change tool data  …………………………………………………………………………………………………..331

6.11.23 Generating Material boundary as sketch 331

6.11.24 Generating Material boundary as solid  ………………………………….331

6.12 Managing Operations in the SolidCAM Manager tree  …………………. 334

6.12.1 Operation Sequence  …………………………………………………334

6.12.2 Undo Sequence  ……………………………………………………………334

6.12.3 Split  ……………………………………………….334

6.12.4 Expand/Collapse tree  ……………………………………………………….336

7. Simulation

7.1 Introduction………………………………………………………………………..338

7.1.1 Simulation modes  ……………………………………………………………..339

7.1.2 Simulation control panel  ………………………………………………………….339

7.2 Turning mode  …………………………………………………………………………………….342

7.2.1 Simulation toolbar  ……………………………………………………………….342

7.2.2 Simulation control panel  ……………………………………………………….342

7.3 Host CAD simulation mode  …………………………………………………………..345

7.3.1 Simulation control panel  ……………………………………………………..345

7.4 3D simulation mode  ……………………………………………………………………..346

7.4.1 Simulation toolbar  ……………………………………………………………346

7.5 Rest Material simulation mode  ………………………………………………………348

7.5.1 Simulation toolbar  ……………………………………………………………….348

7.5.2 Simulation menu…………………………………………………………………….348

7.6 SolidVerify simulation mode  ………………………………………………………349

7.6.1 Simulation control panel  …………………………………………………………………………………………..349

7.6.2 Simulation toolbar  ……………………………………………………………..350

7.6.3 Selection mode  ……………………………………………………………356

7.6.4 Measurement………………………………………………………………….357

7.6.5 Simulation menu………………………………………………………………………357

7.7 Machine simulation mode  …………………………………………………………363

7.7.1 Simulation menu…………………………………………………………………….364

7.7.2 Simulation windows  ………………………………………………………………….376

7.7.3 Simulation toolbars  ……………………………………………………………386

7.8 External Simulation  ………………………………………………………………389

7.8.1 Show SolidCAM Manager  ………………………………………………….390

7.8.2 Run as main process/Run as background process  …………………………………… 391

7.8.3 Simulation menu…………………………………………………….391

7.8.4 Simulation toolbar  ……………………………………..392

8. GCode

8.1 Generate  ……………………………………………………………………394

8.1.1 GCode All  ……………………………………….394

8.1.2 GCode for a single operation or for a group of  operations  …………………………………….. 395

8.2 List……………………………………………………………………396

8.3 Copy  …………………………………………………………………………396

8.4 Print  ……………………………………………………………………396

9. SolidCAM Settings

9.1 Introduction…………………………………………………………………398

9.2 User Directories settings…………………………………………………401

9.2.1 User Directory for CAM Parts………………………………….401

9.2.2 User Directory for CAM Tables  …………………………………..401

9.2.3 Excel fle for Threading tables  ……………………………………….401

9.3 Default CNC-controller settings  ………………………………………….402

9.3.1 Post-processor fles directory  ……………………………………..402

9.3.2 CNC-controllers  ………………………………………………..402

9.4 Units settings  ……………………………………………………..403

9.4.1 Metric/Inch  …………………………………………………….403

9.4.2 Approximation  ………………………………………………………403

9.4.3 Chain selection………………………………………………..403

9.4.4 Rounding  ……………………………………………………………..404

9.5 Synchronization settings  …………………………………………..405

9.5.1 Synchronization of  CAM geometry with design model  ………………………. 405

9.5.2 Synchronization tolerance…………………………………………406

9.5.3 Synchronization of  design model with original model  ……………………….. 406

9.6 Compressed CAM-Part settings  ………………………………..407

9.6.1 New CAM-Part  …………………………………………….407

9.6.2 Close CAM-Part  ……………………………………………407

9.6.3 CAM-Parts Temporary folder  …………………………….407

9.6.4 Compression factor  ……………………………..407

9.7 Tool settings…………………………………………………..408

9.8 Color settings……………………………………………………….409

9.9 Default geometry names…………………………………………..411

9.10 Interoperational tool movements…………………………………………..411

9.11 Auto-Save settings  …………………………………………………………….412

9.12 Automatic CAM-Part defnition settings  ……………………………413

9.12.1 Defnition of  Stock (as 3D box)………………………………………….413

9.12.2 Defnition of  Target  …………………………………………………413

9.12.3 Defnition of  fxture/clamp  ………………………………………….413

9.13 Stock defnition settings…………………………………………………….414

9.13.1 3D Box Stock Defnition  ………………………………………414

9.13.2 Cylinder Stock Defnition  ………………………………………….414

9.14 Tool path simulation settings  ……………………………………415

9.14.1 Default simulation option  …………………………………..415

9.14.2 Default External simulation option  …………………………….416

9.14.3 Auto build Target and Stock model for External simulation  ………………………………….. 416

9.15 Machine simulation settings  ………………………………………….417

9.15.1 Directory for Machine simulation defnition  ………………………………………. 417

9.15.2 Tool path coordinates…………………………………….417

9.15.3 Background  ………………………………………….417

9.15.4 Enable collision control  ………………………………….418

9.15.5 Solid verifcation………………………………………419

9.15.6 Environment  ………………………………..419

9.16 DNC settings  ……………………………………….420

9.17 Editors settings  ……………………………………421

9.17.1 GCode editing  …………………………………….421

9.18 External program settings  ………………………………………….422

9.19 Machining Process settings  ………………………………423

9.19.1 Operation name in SolidCAM Manager……………………….. 423

9.19.2 Update extra parameters on CNC-controller change …………………………………………….. 423

9.20 User interface settings  …………………………………………424

9.21 GCode Generation settings  ………………………………..425

9.22 Internal post-processor settings  …………………….428

9.23 Template defaults settings  ……………………………….429

9.24 Miscellaneous settings  …………………………………………..430

9.24.1 3DConnexion  ………………………………………….430

9.24.2 Tolerance for CAM-Part defnition  ………………….430

9.24.3 Recent CAM-Part list  …………………………….430

9.25 Spin and Feed defaults  ……………………….431

9.26 CAM Messages……………………………………432

Appendix  ………………………………….434

Index  …………………………………………439

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan