bê tông sỏi nhẹ

NX dành cho thiết kế” của tập đoàn Siemens giúp bạn hợp lý hóa và tăng tốc quá trình phát triển sản phẩm. Đây là giải pháp phát triển sản phẩm mạnh mẽ nhất, linh hoạt nhất và sáng tạo nhất trong ngành và hiện được tin dùng bởi các công ty cơ khí và điện tử hùng mạnh nhất Vietnam. Vinh dự được Siemens chọn làm đối tác từ 2013 và được nhiều công ty nước ngoài chọn làm nhà cung cấp, sau đây MICAD xin trân trọng giới thiệu Bài Hướng Dẫn NX Số 01 – Lệnh Measure Distance – Đo Khoảng Cách. 

======================

Measure Distance – Đo khoảng cách

Đường dẫn Lệnh Analysis tab > Measure group > Measure Distance

Mục đích

  • Tìm khoảng cách giữa hai đối tượng. NX có thể tính toán khoảng cách tối thiểu hoặc khoảng cách tối đa giữa một tổ hợp bất kỳ của điểm, đường, mặt phẳng, thân, cạnh hoặc mặt.

Tổng quan

Các tọa độ của mỗi điểm được chọn, cũng như khoảng cách giữa chúng, sẽ hiển thị trong một cửa sổ thông tin. Khoảng cách hiển thị trong tương quan với hệ tọa độ làm việc và hệ tọa độ tuyệt đối (Work -, & Absolute Coordinate Systems).

Type – dạng đo đạc

Danh sách thả xuống này định nghĩa phép đo.

Distance – Khoảng cách

Đo khoảng cách giữa hai đối tượng hoặc điểm. Bạn sử dụng tùy chọn này để tìm ra khoảng cách ví dụ giữa hai lỗ.

 Between Object Sets – giữa hai tổ hợp đối tượng

Đo khoảng cách giữa hai tổ hợp đối tượng mà bạn chọn bằng một hoặc nhiều quy tắc của ý định lựa chọn. Một tổ hợp có thể là một đối tượng hoặc nhiều đối tượng. Sau khi 2 tổ hợp đối tượng được định nghĩa, chương trình có thể tính khoảng cách tối thiểu / tối đa.

 

Projected Distance – khoảng cách ánh xạ

Đo khoảng cách hình chiếu (ánh xạ) giữa hai đối tượng. Sử dụng tùy chọn này để xem liệu part (chi tiết máy) có vừa với một trung tâm gia công.

Projected Distance Between Object Sets – khoảng cách ánh xạ giữa hai tổ hợp đối tượng

Đo khoảng cách ánh xạ giữa hai tổ hợp đối tượng mà bạn chọn bằng một hoặc nhiều quy tắc lựa chọn. Khoảng cách được ánh xạ dọc một vector được chọn.

 

Screen Distance – khoảng cách màn hình

Đo khoảng cách của các đối tượng trên màn hình. Sử dụng tùy chọn này để đo khoảng cách 2D gần đúng giữa hai đối tượng trên màn hình.

Length – Chiều dài

Đo chiều dài thực sự của đường cong được chọn.

Radius – bán kính

Đo bán kính đường cong xác định.

Diameter – Đường kính

Đo đường kính của các đối tượng tròn.

Points on Curves – Điểm trên đường cong

Đo khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên một tổ hợp các đường kết nối. Tập hợp các đường có thể bao gồm một đường cong duy nhất hoặc nhiều đường cong.

Between Component Sets – giữa các tổ hợp bộ phận cấu thành

Tùy chọn này chỉ có sẵn cho một bộ phận lắp ráp và đo khoảng cách giữa hai nhóm bộ phận cấu thành.

Start Point and End Point – điểm bắt đầu và điểm kết thúc

Sử dụng các bước lựa chọn trong mỗi khung để xác định các điểm nhằm đo khoảng cách ở giữa. NX luôn tính toán khoảng cách ngắn nhất giữa hai đường. Tính năng hữu ích khi có nhiều giải pháp giữa hai đối tượng.

Measurement – Đo lường

Khung này chứa một danh sách Distance giúp chỉ định cách đo khoảng cách giữa các đối tượng được chọn.

To Point

Tính khoảng cách giữa điểm bắt đầu và điểm kết thúc được chọn dọc theo một vector hướng xác định.

Minimum – Tối thiểu

Tính khoảng cách tối thiểu giữa các đối tượng được chọn theo vector hướng xác định.

Minimum (local) – Tối thiểu (cục bộ)

Tính khoảng cách tối thiểu giữa hai đối tượng xác định, hoặc giữa các đối tượng trên màn hình.

Maximum – Tối đa

Tính khoảng cách tối đa giữa các đối tượng được chọn dọc theo vector hướng xác định.

Minimum Clearance – khe hở tối thiểu

Tính khoảng cách khe hở tối thiểu giữa hai điểm hoặc đối tượng được chọn. Chương trình sẽ tạo một mặt phẳng vuông góc với vector chỉ định và đo khoảng cách theo hướng vector.

Maximum Clearance – khe hở tối đa

Giống tùy chọn Minimum Clearance, nhưng tính toán khoảng cách khe hở tối đa.

 

Associative Measure and Checking – Đo và kiểm tra liên kết

Khung này chứa một tùy chọn Associative tạo ra một thành phần trong lịch sử mô hình tên là Distance Measurement. Nhấn đúp vào thành phần này sẽ hiển thị kết quả đo lường và kết quả này sẽ luôn được cập nhật, liên kết với đối tượng được đo.

Danh sách Requirement tạo một yêu cầu kiểm tra cho phép đo.

None

Không có yêu cầu kiểm tra liên quan đến đo lường.

New – Mới

Tạo một yêu cầu kiểm tra mới gắn với đo lường.

Existing – Hiện có

Chọn một yêu cầu sẵn có làm kiểm tra cho đo lường.

 

 

Results Display – Hiển thị Kết quả

Khung này chứa một tùy chọn để hiển thị cửa sổ thông tin với kết quả và một danh sách thả xuống Annotation cung cấp ba lựa chọn cho chú giải.

  • None – Không hiển thị bất kỳ chú thích nào.
  • Show Dimension – Hiển thị kích thước trong cửa sổ đồ họa.
  • Create Line – Tạo ra một đoạn thẳng của khoảng cách đo được. Đoạn thẳng này sẽ không mang tính liên kết và sẽ không cập nhật khi bạn thay đổi mô hình.

=========================================

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan