bê tông sỏi nhẹ

Một phương cách để nhóm các phần tử lại với nhau là sử dụng công cụ Place Fence. Một Fence (hàng rào) là một đường viền tạm thời, được vẽ bao chứa một số phần tử nhằm mục đích thực hiện một tác vụ đối với nhóm các phần tử này.

Hộp công cụ Fence bao gồm năm công cụ, công cụ căn bản nhất trong số chúng là Place Fence. Bạn chỉ có thể gọi bốn công cụ kia sau khi đã vẽ một Fence.

Place Fence tạo 6 loại Fence khác nhau và có 6 phương pháp vẽ Fence.
Các dạng Fence cũng như các phương pháp bao gồm:

Dạng Fence

Miêu tả

Block               

Hai Data Point đứng chéo nhau tạo một Fence hình chữ nhật

Shape

Bạn có thể các đọan fence với chiều dài và góc tùy ý

Circle

Nhập một Data Point cho tâm và vẽ một Fence hình tròn

Element

Nhận diện một phần tử dạng shape (đường viền hình học đóng kín). Bạn sẽ có một Fence trùng với đường viền phần tử.

From View

Vẽ một Fence bao quanh chu vi của khung nhìn được chọn.

From Dgn File

Vẽ Fence chọn tất cả phần tử trong tập tin thiết kế, bất chấp cửa sổ khung nhìn hiện hành

Fence Mode

Hành động

Inside

Chọn các phần tử nằm hòan tòan trong Fence

Overlap

Chọn các phần tử nằm bên trong và chạm vào đường viền Fence

Clip

Các phần tử và phần của phần tử nằm trong đường viền Fence.

Void

Các phần tử nằm hòan tòan phía ngoài Fence.

Void-Overlap

Các phần tử nằm phía ngoài và chạm vào đường viền Fence.

Void-Clip

Các phần tử và phần phần tử nằm phía ngòai Fence.

Hiệu chỉnh nội dung của Fence    

Sử dụng Mannipulate Fence Contents để hiệu chỉnh các phần tử được định nghĩa bởi một đường Fence. Công cụ Mannipulate Fence Contents có sáu mục lựa chọn khác nhau.

Tác vụ

Miêu tả

Copy, Move, Rotate, Scale, và Mirror

Tác vụ đồng nhất với công cụ hiệu chỉnh cùng tên.

Stretch

Tất cả các phần tử được chọn bằng đường Fence sẽ được kéo dài.

Hộp công cụ Fence có ba công cụ Fence khác. Tất cả trong số này đều sử dụng cùng các mục những phương pháp vẽ fence được miêu tả bên trên.

Biểu tượng

Công cụ

Mô tả

 

Modify Fence

Thay đổi hình dạng một Fence sẵn có hoặc dịch chuyển một Fence sẵn có.

 

Delete Fence Contents

Xóa các phần tử được chọn bởi Fence.

 

Drop Fence Contents

Bỏ rơi (Drops) trạng thái của các phần tử được chọn bởi Fence.

Việc sử dụng Fence có liên quan đến các thiết lập công cụ. Bảy trong số các công cụ trong nhóm Manipulate đều có mục lựa chọn Use Fence. Chúng là các công cụ Copy, Move, Scale, Rotate, Mirror, Align Edges, và Construct Array. Bên cạnh đó, cả hai công cụ Change Element Attributes và Change Text Attributes cũng đều có mục Use Fence.

(MICAD Supports)

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan