WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW COLUMNS FROM mic_wtc_log LIKE 'IS_BOT'

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SHOW COLUMNS FROM mic_wtc_log LIKE 'IS_HIT'

WordPress database error: [Duplicate column name 'IS_BOT']
ALTER TABLE mic_wtc_log ADD IS_BOT BOOLEAN NOT NULL

WordPress database error: [Duplicate column name 'IS_HIT']
ALTER TABLE mic_wtc_log ADD IS_HIT BOOLEAN NOT NULL

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM mic_terms AS t INNER JOIN mic_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN mic_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag', 'product-categories') AND tr.object_id IN (4760) ORDER BY t.name ASC

Ưu thế của dòng phần mềm NX – Giải pháp tích hợp nhất, linh hoạt nhất và hiệu quả nhất - MICAD – For any CAD/CAM/CAE requirement of yours

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT p.* FROM mic_posts AS p JOIN mic_icl_translations t ON t.element_id = p.ID AND t.element_type = 'post_product-posts' WHERE p.post_date < '2015-07-06 14:00:18' AND p.post_type = 'product-posts' AND p.post_status = 'publish' AND language_code = 'vi' ORDER BY p.post_date DESC LIMIT 1

WordPress database error: [Got error 28 from storage engine]
SELECT p.* FROM mic_posts AS p JOIN mic_icl_translations t ON t.element_id = p.ID AND t.element_type = 'post_product-posts' WHERE p.post_date > '2015-07-06 14:00:18' AND p.post_type = 'product-posts' AND p.post_status = 'publish' AND language_code = 'vi' ORDER BY p.post_date ASC LIMIT 1

bê tông sỏi nhẹ

Ưu thế của dòng phần mềm NX – Giải pháp tích hợp nhất, linh hoạt nhất và hiệu quả nhất

1/ Môi trường thống nhất –  Giải pháp hoàn thiện
nhất bao trùm thiết kế, phân tích và sản xuất
(CAD, CAE, CAM)

2/Quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm– môi
trường được quản lý liền mạch giúp đơn giản hoá
việc quản lý kiến thức về sản phẩm

3/ Thiết kế mở và linh hoạt – NX với công nghệ
đồng bộ cho phép thiết kế đa-CAD thực sự,
không phụ thuộc vào lịch sử thiết kế, dựa trên
thành phần, hình dạng tự do

4/ Công cụ tái sử dụng thiết kế – tự động hóa
hướng kiến thức thông qua các thư viện và mẫu
quy trình có thể tái sử dụng

© 2006 MICAD SOFTWARE CO., LTD.
Address: 728-730 Vo Van Kiet St., Ward 1, District 5, HCM City
Tell: (84-28) 3922 5801 | Fax: (84-28) 3922 5805
Web:www.micad.com.vn | Email:info@micad.com.vn
Chuyên cung cấp bản quyền phần mềm (Software License) chính hãng
Partner of leading CAD_CAM_BIM Design Software Providers

tuan